Stemwijzer Moerdijk Lokaal

Beste inwoner van de gemeente Moerdijk,

Zoals u wellicht al bekend, mag u 21 maart aanstaande weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Moerdijk Lokaal hecht eraan om u voor de verkiezingen de kans te bieden om uw mening af te zetten tegen die van Moerdijk Lokaal. Géén verzameling van lege algemene standpunten, maar concrete vragen zoals we ze de afgelopen tijd hebben ontvangen, aangevuld met onderwerpen waarvan we denken dat er flinke verschillen zitten tussen de verschillende partijen.

Van iedere vraag hebben we ook een korte toelichting opgenomen, zodat u ook weet waarom Moerdijk Lokaal tot die conclusie is gekomen. En afhankelijk van uw “score” maken we ook een onderverdeling. We hebben de uitkomsten gecorrigeerd voor het feit dat “Neutraal” overwegend geen score oplevert.

  • geen Moerdijk Lokaal stemmer (<25%)
  • mogelijke Moerdijk Lokaal stemmer (25% – 50%)
  • zeker een Moerdijk Lokaal stemmer ( 50% – 75%) en
  • een absolute Moerdijk Lokaal stemmer (>75%)

Duidelijke taal – Moerdijk Lokaal

0%

1) Bij projecten met grote gevolgen voor burgers moet de gemeente een referendum organiseren

Correct! Wrong!

Als de volksvertegenwoordiging (raadsleden) kunnen beslissen, kunnen de inwoners dat zelf dus ook. Moerdijk Lokaal is vóór invoering van initiërende en bindende referenda binnen de gemeente Moerdijk om de invloed van kiezers serieus te vergroten en andere belangen, die onze inwoners niet dienen, in te perken.

2) De gemeente moet strikter handhaven op dierenwelzijn

Correct! Wrong!

Moerdijk Lokaal is van mening er meer BOA's moeten komen en dat de taken van BOA's moeten verschuiven van bijvoorbeeld parkeercontroles naar dierenwelzijn. Ook mag er strenger toezicht gehouden worden op het opruimen van hondenpoep, bijvoorbeeld bij openbare speeltuinen.

3) Op alle basisscholen moeten zwemlessen worden gegeven, ook als de gemeente daaraan moet meebetalen

Correct! Wrong!

De politiek KAN er niet voor kan zorgen dat zwemlessen op basisscholen gegeven moeten worden. Deze beslissing ligt bij de schoolbesturen. Als een school of stichting zich meldt met een concrete vraag om te helpen schoolzwemmen weer mogelijk te maken, is Moerdijk Lokaal bereid hierin (financieel) te ondersteunen.

4) Financiële meevallers moeten direct voor lastenverlichting ingezet worden

Correct! Wrong!

Financiële meevallers moeten direct voor lastenverlichting ingezet worden

5) Om sociale voorzieningen in stand te houden mag de OZB, de belasting op huisbezit, worden verhoogd

Correct! Wrong!

De gemeente Moerdijk ontvangt gelden vanuit het Rijk om de sociale voorzieningen, zoals bijstand, Wajong, enz, te kunnen betalen. Ook voor maatschappelijke voorzieningen, zoals huizen van de wijk, buurthuizen, scholen, (para)medici in de kernen is geen belastingverhoging benodigd.

6) In plaats van werk uit te besteden moet de gemeente meer mensen in vaste dienst nemen, ook al leidt dat tot hogere kosten

Correct! Wrong!

Wat Moerdijk Lokaal betreft moet de gemeente zo doelmatig mogelijk functioneren en zich principieel beperken tot haar kerntaken. Daardoor houden we de kwaliteit hoog EN de belastingen laag. Als taken zelf gaan (of laten) uitvoeren, goedkoper/verstandiger blijkt, verkiezen wij doelmatigheid boven dwangmatig liberalisme.

7) De tarieven van de grafrechten moeten omlaag, ook al kost dit de gemeente geld

Correct! Wrong!

Voor Moerdijk Lokaal geldt dat grafrechten voor de gemeentelijke begraafplaats kostendekkend moeten zijn en blijven, omdat ze anders, via de gemeentelijke belastingen, alsnog betaald moeten worden. Het is onwenselijk dat de nabestaanden van een inwoner die gecremeerd is, de kosten van de inwoner die begraven is dragen.

8) Moet het verbod op gezichtsbedekkende kleding op straat gelden?

Correct! Wrong!

Moerdijk Lokaal is voorstander van uitbreiding van het verbod op gezichtsbedekkende kleding, naar de openbare ruimte. Vanuit het oogpunt van veiligheid is het net zo onwenselijk om een niqab of burka te dragen, als een bivakmuts. Dat heeft niets met geloof of racisme te maken. En hoewel dit in onze gemeente nauwelijks voor komt, leggen we dit liever vast vóórdat er mogelijk een discussie over zou kunnen ontstaan.

9) In iedere kern moet een jeugdhonk komen, ook al kost dit de gemeente geld

Correct! Wrong!

Hangplekken en/of jeugdhonken zijn een plek waar de jeugd kan samenkomen en ze dragen bij aan de veiligheid en het beperken van overlast. Daarnaast wil Moerdijk Lokaal dat de jongerenwerkers meer aanwezig zijn in kernen, daarvoor zijn hangplekken/jeugdhonken noodzakelijk.

10) De gemeente moet alle minimagezinnen met schoolgaande kinderen een gratis computer met internet geven

Correct! Wrong!

Er zijn al heel veel (al dan niet landelijke) regelingen, die de kwaliteit van onderwijs borgen, ondanks inkomensongelijkheid. En als er een zeer dringende reden is, om alsnog in te grijpen, dan kan het college dat doen (art 16.1 van de participatiewet). Moerdijk Lokaal heeft liever dat gelden doeltreffender via gepast maatwerk besteed worden, dan dat met computers en internet "gestrooid" wordt.

11) De gemeente moet extra geld uittrekken om het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 strenger te handhaven

Correct! Wrong!

Moerdijk Lokaal kan zich vinden in een alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar, maar wil geen extra geld uittrekken om hierop te handhaven. De mogelijkheden om op het alcoholverbod te handhaven zijn namelijk heel beperkt, de kosten hoog en het resultaat van handhaving slecht. Als de portemonnee getrokken zou moeten worden op dit onderwerp, ziet Moerdijk Lokaal liever extra middelen naar preventie en ondersteuning bij verslavingszorg.

12) De afvalcontainers moeten zonder pasje kunnen worden gebruikt, ook als dit leidt tot misbruik (dumping)

Correct! Wrong!

Het huidige gebruik van de pasjes schendt de privacy, kost geld, zorgt voor zwerfafval, ergernis en ongedierte, terwijl er geen enkele zinnige reden is om de pasjes te houden in stand te houden, tenzij per storting betaald zou moeten gaan worden. Wat Moerdijk Lokaal betreft gaan alle containers per direct open.

13) Het wordt door trillingen en kabaal te gevaarlijk om langs het spoor in Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek te wonen

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Het is niet "te gevaarlijk" om langs het spoor te wonen. De grenzen van leefbaarheid worden echter wel getart. Daarnaast bestaat de verdere dreiging van toename van overlast door intensivering van spoorverkeer. De huidige grenzen van wat wenselijk is, worden al overschreven. Moerdijk Lokaal zal alleen haar medewerking verlenen aan verbeteringen en daar tevens actief naar zoeken.

14) Startende ondernemers moeten de eerste jaren vrijgesteld worden van lokale lasten en heffingen

Correct! Wrong!

Er zijn héél veel rijksbrede regelingen voor startende ondernemers. Omdat we het als Moerdijk Lokaal belangrijker vinden een gunstig en stabiel ondernemersklimaat te hebben, heeft het zo laag mogelijk houden van alle lokale lasten en heffingen onze voorkeur boven het financieren van een tijdelijke springplank.

15) Startende ondernemers moeten de eerste jaren vrijgesteld worden van lokale lasten en heffingen

Correct! Wrong!

Er zijn héél veel rijksbrede regelingen voor startende ondernemers. Omdat we het als Moerdijk Lokaal belangrijker vinden een gunstig en stabiel ondernemersklimaat te hebben, heeft het zo laag mogelijk houden van alle lokale lasten en heffingen onze voorkeur boven het financieren van een tijdelijke springplank.

16) Burgemeester en wethouders hebben te weinig invloed op regionale kwesties als plaatsen windmolens en bepalen traject 380 kV.

Correct! Wrong!

De macht van de provincie is te groot en daarmee de invloed van de gemeente te klein, om de belangen van de inwoners van onze gemeente goed te behartigen. Maar ook een probleem is, is dat het College van B&W hier ook mee akkoord gaat. Voor wat betreft de 380Kv heeft de wethouder uiteindelijk gewoon zijn handtekening voor akkoord gezet en deze geruild tegen een niet-bestaande opgave voor windmolens. Bij Moerdijk Lokaal is een JA een JA en een NEE gewoon NEE.

17) De haven in Zevenbergen moet doorvaarbaar worden gemaakt, ook al kost dit de gemeente geld

Correct! Wrong!

Er kan geen sprake zijn van een blanco cheque om de haven in Zevenbergen doorvaarbaar te maken. Ook de vraag of het KAN is wat betreft Moerdijk Lokaal te vroeg, omdat er nog heel wat projecten in Zevenbergen eerst afgemaakt moeten worden. Daarnaast is de eerste inschatting dat dit een heel duur plan is, waarvan we ons hardop afvragen of dit wel proportioneel is met de behoeften van andere kernen.

18) Er moeten minder supermarkten komen in Zevenbergen

Correct! Wrong!

Voor Moerdijk Lokaal is het uitgangspunt dat een overheid zich hier in principe helemaal niet in moet mengen. Als er geen behoefte is aan zoveel supermarkten, verdwijnt er vanzelf 1. Wél kan de gemeente het bijvoorbeeld planologisch mogelijk maken dat er meer supermarkten komen. Omdat dat de gemeente ook belastinggeld kost, moet daar afgewogen worden of er wel genoeg toegevoegde waarde is. Moerdijk Lokaal kon zich daarom niet vinden in de laatste planologische uitbreiding die een nieuwe supermarkt mogelijk maakt in Zevenbergen.

19) Van inwoners met een bijstandsuitkering moet een verplichte tegenprestatie worden gevraagd

Correct! Wrong!

De samenleving zijn we allemaal, daarbij dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Dat betekent ook dat van inwoners met een bijstandsuitkering binnen redelijkheid een inspanning verwacht mag worden om uit de bijstandssituatie te komen of om op een andere manier bij te dragen aan onze samenleving.

20) Er mag een aanlegsteiger komen voor cruiseschepen in Willemstad

Correct! Wrong!

Van Moerdijk Lokaal mag er een aanlegsteiger komen voor cruiseschepen in Willemstad, maar wel onder de expliciete voorwaarden dat het ook voor de inwoners en/of ondernemingen toegevoegde waarde heeft. Dat is in het huidige plan niet het geval, daarom is er geen draagvlak onder inwoners en ondernemers en daarom kan het huidige plan ook niet op steun van Moerdijk Lokaal rekenen.

21) Moet de gemeente het gemeentehuis eens flink verbouwen en renoveren?!

Correct! Wrong!

21) De verbouwing en het onderhoud van het gemeentehuis zijn een drama dossier. De budgetten voor vervaning van inventaris werden misbruikt om dure consultants te betalen. Het college ging (na een advies van 50.000 euro) voor 75000 euro winkelen om in 5 kantoren nieuwe bureau's en vergadertafels met stoelen te plaatsen. Ook nu wordt er weer een peperduur onderzoek verricht naar een "multifunctioneel gemeentehuis met een Moerdijk-gevoel, voorzien van privacy-zitjes en aanlandwerkplekken". Natuurlijk moet het gemeentehuis onderhouden en verduurzaamd worden, maar soberheid en doelmatigheid zijn hier de kernbegrippen. Peperdure onderzoeken horen niet bij een focus om zoveel mogelijk dienstverlening digitaal te maken.

22) De gemeente moet paspoorten thuisbezorgen tegen een kleine vergoeding, ook als dit de gemeente geld kost?

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Uitgangspunt voor Moerdijk Lokaal is dat diensten kostendekkend zijn, want uiteindelijk betaalt u als inwoner de kosten toch zelf (subsidie is uitgegeven belastinggeld). Overigens is dit een Rijksbrede dienst, die in Moerdijk reeds bestaat en waarvoor (ook aan de gemeente Moerdijk) ca 15 euro gerekend wordt.

23) De gemeente moet investeren in overnachtingsplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs bij het industrieterrein Moerdijk

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Moerdijk Lokaal is voorstander van een specifieke parkeerplaats bij industrieterrein Moerdijk waar chauffeurs kunnen overnachten, maar staat absoluut niet vooraan om hierin te investeren. Zowel de aanleg, als het onderhoud van een (bewaakt) parkeerterrein met toiletten en douches, kost geld, terwijl overnachten nu al niet is toegestaan. Als andere partijen niet (mee)betalen, is strenger handhaven een prima alternatief.

24) De gemeente moet snoepautomaten op scholen afschaffen

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Voor zover Moerdijk Lokaal bekend staan er helemaal geen snoepautomaten op basisscholen. Als ze er op het enige voortgezet onderwijs in de gemeente wél zouden staan, zou het natuurlijk wenselijk zijn ze te vervangen door verstandigere alternatieven. Maar Moerdijk Lokaal ziet hier geen taak voor de gemeente om de exploitatie van sommige producten uit automaten te verbieden, dit te controleren of te handhaven. Ook zien wij geen taak om subsidie van belastinggeld te geven om vervolgens gezondere alternatieven te ondersteunen.

25) De gemeente moet zorgen dat er meer ordehandhavers (BOA's) komen, ook al kost dat geld

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Moerdijk Lokaal wil Meer BOA’s en verschuiving van taken naar Milieu, Welzijn en Infrastructuur, in plaats van bijvoorbeeld parkeerbeheer.

26) Om de verkeersveiligheid te verbeteren moet de gemeente Moerdijk kruisingen ombouwen tot rotondes, ook al kost dit de gemeente geld

Correct! Wrong!

De gemeente Moerdijk is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid binnen de gemeente en rotondes zijn vaak veiliger dan kruisingen. Bovendien passen rotondes beter in een groen straatbeeld en hebben ze een betere doorstroming. Moerdijk Lokaal staat voor een veilige en groene infrastructuur.

27) Er moet meer verlichting komen langs de wegen in het buitengebied, ook al kost dat de gemeente geld

Correct! Wrong!

Moerdijk Lokaal staat voor een veilige infrastructuur, ook in het buitengebied. We zien op plaatsen de noodzaak de openbare verlichting uit te breiden, maar doen dat wel duurzaam, bijvoorbeeld door de toepassing van LED en verlichting die pas aangaat als er ook daadwerkelijk verkeer rijdt. Dat geeft de optimale mix van veiligheid, duurzaamheid en het tegengaan van lichtvervuiling.

28) De gemeente moet de verkoop van canabis toe gaan staan

Correct! Wrong!

De gemeente Moerdijk staat de verkoop van cannabis niet toe, maar er wordt evenveel softdrugs gebruikt als op andere plaatsen. Dat betekent dat deze overwegend gekocht worden in de illegaliteit, waarbij de kwaliteit niet gecontroleerd wordt, de verkoper waarschijnlijk ook harddrugs verkoopt en de criminaliteit wordt gestimuleerd. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer onder streng toezicht op kwaliteit de verkoop van cannabis wordt toegestaan in de gemeente Moerdijk dit een positief effect heeft op de volksgezondheid, veiligheid en economie.

29) De gemeente moet in het weekend zelf openbaar vervoer regelen tussen de kernen, ook al gaan hierdoor de lokale belastingen omhoog

Correct! Wrong!

De belastingen verhogen, om als gemeente openbaar vervoer te realiseren in de weekenden, is geen zinnig plan. De oplossing zit in een algemene verbetering (door de provincie) en innovatieve vormen van openbaar vervoer.

30) De gemeente Moerdijk moet zich actief inzetten voor het plaatsen van nieuwe windmolens

Correct! Wrong!

Moet de gemeente Moerdijk moet zich actief inzetten voor het plaatsen van nieuwe windmolens? Moerdijk Lokaal is absoluut vóór verduurzaming, maar er staan al heel veel windmolens en er komen er nog meer bij. De meest logische plaatsen zijn benut en dat laat alleen maar plekken over waar er meer inwoners last van gaan hebben. De historie leert dat de inkomsten (sociale randvoorwaarden) niet opwegen tegen de kosten (waardevermindering) en planschade blijkt een wassen neus. Moerdijk Lokaal vindt dat de gemeente zich niet actief moet inzetten voor het plaatsen van nieuwe windmolens, tenzij onze inwoners er ook écht de baten van hebben. Dit is overigens 1 van de onderwerpen waarover Moerdijk Lokaal graag een bindend gemeentelijk referendum organiseert.

31) De gemeente moet geen extra geld meer uittrekken voor de leefbaarheid in het dorp Moerdijk

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Toen begin 2016 het plan LPM vernietigd werd, hebben we al gesteld dat dit een hele forse vertraging op zou gaan leveren. Dat blijkt ook, want de verwachting dat het plan goedgekeurd door de Raad van Staten is inmiddels 2019 of 2020. Daardoor zijn ook de gelden voor de leefbaarheidsimpulsen voor het dorp Moerdijk vertraagd. Vooruitlopend op goedkeuring is inmiddels wel begonnen met aanleg van het LPM, Moerdijk Lokaal is van mening dat de provincie dan ook "alvast" de extra LPM gelden ter beschikking moet stellen, zodat eindelijk het dorp Moerdijk met gepaste spoed verder aangepakt kan worden. Het huidige pakket met maatregelen (en budget), acht Moerdijk Lokaal in basis genoeg, maar ook reguliere investeringen in kernen beginnen nu achter te lopen. Feitelijk is er dus in geen enkel scenario sprake van "extra" geld.

32) De gemeente moet inwoners subsidie geven voor de aanschaf van zonnepanelen

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

De gemeente Moerdijk zou de belastingen moeten verhogen (of niet verlagen) om deze subsidie te betalen en daarmee ongelijkheid creëren tussen inwoners die al wel/geen panelen hebben en/of ze niet kunnen plaatsen. Moerdijk Lokaal vindt dat hoogst onwenselijk. Veel liever zien we de gemeente goedkope leningen verschaffen en zonneweides faciliteren, zodat echt iedereen kan profiteren en verduurzamen.

33) De gemeente moet strengere normen (strenger dan de nu geldende eu norm) voor de uitstoot van schadelijke stoffen hanteren (bv fijnstof), ook al gaat dit ten koste van de economie.

Correct! Wrong!

Moerdijk Lokaal is groot voorstander van het hanteren van de strengere WHO-normen voor het behoud van de luchtkwaliteit en er is geen enkele reden om te veronderstellen dat dit ten koste gaat van de economie. Als dit betekent dat de economische groeimogelijkheden toekomstig beperkt worden, dan accepteren we dat.

34) De gemeente Moerdijk moet woningbouw aan het Hollands Diep toestaan, ook al is het in een natuurgebied

Correct! Wrong!

Wat Moerdijk Lokaal betreft wordt er niet gebouwd in Natura2000-gebieden (natuurgebieden). Meer algemeen willen we liever onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om OP het water te bouwen, in plaats van AAN het water. Daar zijn namelijk unieke mogelijkheden die duurzaam, innovatief en aantrekkelijk zijn voor de gemeente Moerdijk.

35) De gemeente moet geen voorrang geven aan asielzoekers met verblijfsvergunning (statushouders) bij de verstrekking van huurwoningen

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Het is niet acceptabel dat de woningmarkt verstoord wordt, wanneer plots grote hoeveelheden asielzoekers met een verblijfsvergunning zich aandienen. De gemeente moet statushouders de voorrang op huurwoningen ontnemen, om de druk op de woningmarkt voor sociale huurwoningen nu en toekomstig onder controle te houden en andere kwetsbare groepen voorrang te kunnen geven. Daarmee zeggen we niet dat statushouders niet opgevangen moeten worden, aan de gemeente wordt landelijk een taakstelling opgelegd waaraan voldaan moet worden. Daar kunnen we - wanneer we de voorrang intrekken - een andere invulling aan geven.

36) De gemeente mag panden opkopen en slopen om er nieuwbouwwoningen neer te zetten

Correct! Wrong!

Ja, de gemeente heeft dit recht. Moerdijk Lokaal vindt echter wel dat hier bijzonder spaarzaam gebruik van gemaakt moet worden. Het kan echter noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om verouderde huurwoningen te herbouwen naar hedendaagse maatstaven in plaats van enkel te renoveren.

37) De welstandscommissie die oordeelt over de uiterlijke kenmerken (uitstraling) van gebouwen, moet worden afgeschaft

Correct! Wrong!

Moerdijk Lokaal wil minder regels en meer verantwoordelijkheid voor de burgers. Dat kan door de welstandscommissie alvast af te schaffen. Daarmee worden ook kosten bespaart en de ervaring leert dat hierdoor geen excessen ontstaan. In bestemmingsplannen en bouwvergunning blijven namelijk bouwregels van toepassing.

38) Er moeten minder politieke partijen in de gemeente Moerdijk komen

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Ook Moerdijk Lokaal vraagt zich hardop af, of er op lokaal niveau wel genoeg verschillen tussen partijen zitten, om de versplintering van het lokale bestuur nog democratisch te rechtvaardigen. Moerdijk Lokaal is voorstander van bindende gemeentelijke referenda, wat er in ieder geval voor zorgt dat onze inwoners toch meer directe zeggenschap hebben.

39) Om de kwaliteit te verbeteren moeten alle thuiszorgmedewerkers in vaste dienst van de gemeente komen

Correct! Wrong!

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de kwaliteit van de zorg verbetert, wanneer de thuiszorgmedewerkers in vaste dienst van de gemeente komen. Kwaliteitsverbeteringen zijn te behalen bij verstandiger inkopen, niet door het uitbreiden van het ambtenarenapparaat met thuiszorgmedewerkers.

40) De gemeente moet zich extra inzetten voor schuldhulpverlening, ook al kost dit geld

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

De doorlooptijd om toegelaten te worden tot de schuldhulpverlening is te lang, daardoor stapelen problemen zich op. De gemeente Moerdijk moet zich extra inspannen om sneller, slagvaardiger en vooral eerder in het traject in te grijpen, om problemen. Extra geld is volgens Moerdijk Lokaal vooralsnog niet nodig.

Stemwijzer Moerdijk Lokaal
Geen Moerdijk Lokaal stemmer
Uw mening en die van Moerdijk Lokaal liggen héél ver uit elkaar. Bij minder dan 25% van de vragen heeft u een vergelijkbare mening dan die van Moerdijk Lokaal.
Mogelijk een Moerdijk Lokaal stemmer
In redelijk wat gevallen overlapt uw mening met de van Moerdijk Lokaal.
Zeker een Moerdijk Lokaal stemmer
Uw mening en onze standpunten komen heel goed overeen. U bent zeker een Moerdijk Lokaal stemmer!
Absoluut een Moerdijk Lokaal stemmer
Gefeliciteerd! U heeft uw partij gevonden. U bent absoluut een Moerdijk Lokaal stemmer!

Share your Results: