Zorg

Elk mens heeft recht op goede en kwalitatieve zorg, het is een mensenrecht. Elke Moerdijker heeft recht op de beste zorg die we kunnen leveren. Zorg is voor Moerdijk Lokaal geen bijzaak maar hoofdzaak. De gemeente moet helpen zorgverleners en instellingen te laten focussen op het verlenen van zorg. Het sturen op geld in de gemeentelijke zorg moet stoppen; er moet gestuurd worden op de zorgvraag die wordt geformuleerd door arts en patiënt. De jeugdzorg vereist bijzondere aandacht: de Moerdijkers van morgen moeten goed op weg geholpen worden.

Eind 2016 heeft Moerdijk Lokaal de gemeente haar Zwartboek over de zorg aangeboden. Het resultaat van eigen onderzoek naar de kwaliteit van de zorgverlening in onze gemeente, omdat bleek dat de problemen die wij opgemerkt hebben, niet bij het gemeentebestuur bekend waren. Mede op basis van de input van ons Zwartboek bleken er wel degelijk structurele problemen maar heeft Moerdijk Lokaal vervolgens kunnen constateren dat deze nu structureel aangepakt en verholpen worden. Zorg in Moerdijk heeft geen ingrijpende beleidswijzigingen nodig maar moet beter aangestuurd en beter gecontroleerd worden.

In Moerdijk hebben we gelukkig veel vrijwilligers en mantelzorgers die zich inzetten voor onze inwoners. We kunnen niet zonder hen maar het blijft in eerste instantie een taak van de Overheid. Moerdijk Lokaal vindt dan ook dat deze mensen onze waardering verdienen en dat het beleid van de gemeente er op gericht moet zijn er zorg voor te dragen dat zij hun mantelzorgtaak met plezier kunnen blijven doen. Er moet ook oog zijn voor de mantelzorger zelf. Daarbij zijn jonge mantelzorgers (12-18 jarigen) een vergeten groep. Het SCP becijferde in 2012 dat er ongeveer 450.000 kinderen en jongeren zijn met een langdurig zieke huisgenoot.

 

Algemeen:

 • Alle gelden in thuiszorg, jeugdzorg en ouderenzorg worden geoormerkt. Zorggelden moeten door gemeente aan zorg worden besteed in plaats van aan andere gemeentelijke activiteiten.

 • De wijkzuster is een stuk Moerdijks maatwerk en heeft een cruciale rol in het verbinden van alle losse zorgpartijen. De wijkzuster blijft behouden en wordt extra gestimuleerd.

 • Door zorg beter en breder in te kopen, wordt deze effectiever en beter bestuurbaar en controleerbaar.

 • We blijven strikt monitoren, omdat kwaliteit van zorg niet optioneel is.

 • Kwalitatieve verbetering door innovatie, waardoor er meer tijd overblijft voor persoonlijk contact.

 

Ouderen:

 • Moerdijk Lokaal is voorstander van één loket bij de gemeente voor WMO-zaken maar met steunpunten in alle kernen.

 • We vinden dat ouderen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid moeten behouden en dat daarvoor woningaanpassing, maaltijdverstrekking en zorg noodzakelijk zijn. Het is een gemeentelijke taak om dat te borgen. Het moet in de gemeente Moerdijk mogelijk gemaakt worden, dat partners zo lang mogelijk bij elkaar blijven als een van hen in een instelling wordt opgenomen.

 • Het programma tegen eenzaamheid blijft en wordt geïntensiveerd. Niet alleen met aandacht voor eenzame ouderen maar ook voor jongere eenzamen. Moerdijk Lokaal wil niet dat mensen zich eenzaam voelen in onze gemeente.

 • Ook vinden wij dat initiatieven voor een dementievriendelijke samenleving ondersteuning verdienen. Daarnaast verdient respijtzorg voor mantelzorgers meer aandacht en vooral betere bekendheid.

Mantelzorg

 • Blijvende ondersteuning en waardering voor mantelzorgers in brede zin

 • Meer aandacht voor de mogelijkheden van respijtzorg, waarbij de mantelzorger zorgtaken (incidenteel of structureel) kan overdragen aan professionals of andere vrijwilligers

 • Extra aandacht voor jeugdige mantelzorgers:
  • Meer herkenning van de positie van jonge mantelzorgers binnen gemeentelijk beleid en eerstelijns organisaties
  • Aandacht voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers
  • Signaleren van (over)belasting bij jonge mantelzorgers
  • Bekendheid met de gevolgen van overbelasting van jonge mantelzorgers

Jeugdzorg

 • De overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft nog niet opgeleverd, wat we hoopten. Er is nog een wereld te winnen door sneller maatwerk te leveren in de juiste hulp voor het kind en onnodige bureaucratie terug te dringen. Een kind is geen product. Niet de regels en het geld maar het kind en het gezin horen centraal te staan in de jeugdzorg. We herstellen het recht op zorg voor alle kinderen. Fictieve wachtlijsten in de jeugdzorg zijn onacceptabel. Een veilig gezin voor jongeren krijg je niet door lijsten af te werken of rapportages te tikken maar door in de gezinnen aanwezig te zijn.

Het beleid op jeugdzorg is in basis (!) goed maar kwalitatieve verbetering, meer slagvaardigheid en meer transparantie is een absolute vereiste. Maatwerk is hierbij de sleutel.