Veiligheid

Qua veiligheid scoort de gemeente Moerdijk “net niet onvoldoende” in vergelijking tot vergelijkbare gemeenten. Moerdijk Lokaal staat voor een verbetering van onze veiligheid, in al haar aspecten.

Veiligheid

 • Meer blauw (politie) op straat en kortere lijnen met het Openbaar Ministerie. Het nieuwe Regeerakkoord heeft hiervoor financiële ruimte.

 • Cameratoezicht op veelvuldig overlastgevende plaatsen

 • Meer BOA’s en verschuiving van taken naar Milieu, Welzijn en Infrastructuur, in plaats van parkeerbeheer.

 • Aanhoudende ondersteuning en facilitering van buurtpreventie.

 • Uitbreiding van het verbod op gezichtbedekkende kleding in openbare ruimte.

 • Borging van kortere aanrijtijden van ambulances in onze wijdse gemeente.

 • Nieuwbouw/verbouw van brandweerkazernes welke al jaren niet meer aan de normen voldoen.

 • Moerdijk heeft geen beleid voor reïntegratie van ex-gedetineerden, dit beleid moet er wel komen om meer zicht en controle te hebben op het verloop van de reïntegratie. Zowel ten behoeve van de belangen van de omgeving, als ook voor de ex-gedetineerde. We willen zo snel mogelijk aansluiten op het notificatiesysteem zoals opgenomen in het Regeerakkoord.

 • LED verlichting op donkere plaatsen

 • Strengere regels en toezicht op overnachtende (vrachtwagen)chauffeurs, op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Onderzoek naar het mogelijk realiseren van een hiervoor bestemde parkeer/overnacht-gelegenheid op het haventerrein.

 • Moerdijk Lokaal heeft zorgen over de ontwikkelingen rondom Basisnet Spoor en de enorme geplande intensivering. Vanuit landelijk perspectief is dit wenselijk, maar voor onze oostelijke kernen is dit een aanslag op veiligheid en leefbaarheid. Evenals bij de geluidsproblematiek op de A4/A29, zal Moerdijk Lokaal contact zoeken met alle landelijke partijen in de 2e kamer, welke niet lokaal vertegenwoordigd zijn, om met klem aan te dringen op passende maatregelen om leefbaarheid en veiligheid te borgen. Het kan in onze gemeente niet zo zijn, net zoals langs de Betuwelijn het geval is, dat de paddentrek beter beschermd en geborgd is, dan de veiligheid van degenen die langs het spoor wonen.