Sport

Een gezonde maatschappij vraagt een plaats voor sport. Verandering van de bevolkingssamenstelling (bijvoorbeeld door vergrijzing en/of ontgroening) vraagt om extra ondersteuning.

 

Sport

  • (De mogelijkheid tot) bewegen is letterlijk van vitaal belang. Daarnaast is het verenigingsleven in brede zin een cruciale pijler van de sociale cohesie in onze gemeente. Moerdijk Lokaal steunt verenigingen en initiatieven onverminderd binnen alle mogelijkheden die een gemeente redelijkerwijs heeft. 
  • De zwembaden in de gemeente Moerdijk zijn tot ons genoegen niet alleen behouden gebleven maar zijn merendeels kwalitatief verbeterd en worden breed gedragen onder onze inwoners. Moerdijk Lokaal blijft deze ook onverminderd steunen. Voor zover achtergesteld onderhoud of liquiditeit een bedreiging vormt, zijn wij bereid hierin ook financieel; te ondersteunen. 
  • Verenigingen verdienen de steun om hun vereniging draaiende te houden. De gemeente faciliteert en maakt het de vrijwilligers die hun kostbare tijd opofferen voor de voortgang van hun club niet onnodig lastig. Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze samenleving. Wij moeten daar zuinig mee om gaan en hen zo min mogelijk belasten met bureaucratische randvoorwaarden. 
  • Verenigingen die willen verduurzamen, moeten door de gemeente met raad en (financiële) daad worden bijgestaan.