Onderwijs

Scholen zijn een bindende factor in een dorpsgemeenschap. Zij vervullen een belangrijke en centrale rol in de leefbaarheid van onze kernen. Moerdijk Lokaal zet zich in voor behoud van het basisonderwijs zolang dat – gezien de dalende leerlingenaantallen – haalbaar is.

Als onderwijsstichtingen er tóch voor kiezen scholen te sluiten/fuseren, dan zal een goede infrastructuur de bereikbaarheid van een alternatieve schoolvoorziening randvoorwaardelijk moeten zijn. Goed schoolbusvervoer zal daarbij een belangrijke overweging zijn. De weg van huis naar school en vice versa moet een veilige route zijn voor de fietsende scholier. Moerdijk Lokaal is voor strenge handhaving van verkeersregels rondom de scholen, zodat kinderen al op jonge leeftijd veilig naar school kunnen fietsen en lopen. Vanzelfsprekend moeten onveilige verkeerssituaties aangepakt worden.

De gemeente Moerdijk is verantwoordelijk voor huisvesting. Deze huisvesting draagt substantieel bij aan de kwaliteit van onderwijs en door verandering in de samenstelling van de bevolking, zijn investeringen noodzakelijk.

Het gemeentelijke beleid voor leerlingenvervoer gaat ervan uit dat passend onderwijs al goed ingericht is. Dat is in de gemeente Moerdijk en vele andere gemeenten nog lang niet het geval.

 

  • Investeren in duurzame multifunctionele (school)gebouwen, om kernen zowél een leefbaarheidsimpuls te geven, als ook toekomstbestendige schoolvoorzieningen te borgen. 
  • Naar aanleiding van het Regeerakkoord, wil Moerdijk Lokaal een gemeentelijk initiatief om uitvoering te geven aan (of te monitoren op) de motie passend onderwijs. Moerdijk Lokaal wil dat passend onderwijs zo snel mogelijk voor alle leerlingen een feit is, in plaats van enkel een papieren werkelijkheid. 
  • Blijvende aandacht voor laaggeletterdheid. De gemeente Moerdijk telt 3700 inwoners tussen de 15 en 75 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. We blijven ons inspannen om deze groep naar een niveau te krijgen waarbij zij volwaardig in onze maatschappij kunnen meedraaien.