Leefbaarheid

Leefbaarheid

  • Moerdijk Lokaal heeft de afgelopen periode aanhoudend aandacht gevraagd voor de luchtkwaliteit in Moerdijk. Zowel de uitstoot van schadelijke stoffen, als ook de uitstoot van fijnstof moet beperkt gaan worden. Moerdijk Lokaal blijft de (veel strengere) normwaarden van de WHO volgen en niet de Europese normen. De luchtkwaliteit in onze gemeente moet geborgd en op plaatsen zelfs verbeterd worden.

  • Geluidsoverlast is een aanhoudend probleem op het snijvlak tussen economie en leefbaarheid. Bij besluitvorming moet dit zwaarder gaan wegen en inwoners moeten beschermd worden tegen bijvoorbeeld toenemende drukte op wegen. We zien niets in verhandelen van geluids-emissienormen op industrieterreinen. Dat levert namelijk alleen maar méér overlast op, omdat de norm helemaal gebruikt kan/gaat worden.

  • De nieuwe milieuvriendelijke manier van onkruidbestrijding werkt nog onvoldoende. Als ondanks de intensievere bestrijding in het aankomende jaar de resultaten nog steeds tot overmatig onkruid tussen straat- en stoeptegels leidt, moeten aanvullende maatregelen genomen worden. Onkruid bestrijden is onkruid beheersen.

  • De kwaliteit van het onderhoud van stoep, plantsoenen en bermen wordt fors verbeterd. Hiervoor is in 2017 budget vrij gemaakt, dat gaat we vanaf 2018 uitvoeren.

  • De kwaliteit van onderhoud van wegen, straten en fietspaden wordt verbeterd. Voor fietspaden is hiervoor in 2017 budget vrij gemaakt en is hieraan al begonnen.

  • Aanpak van sluipverkeer en zwaar vrachtverkeer door de kernen. De toename van verkeer en sluipverkeer van de snelwegen, mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van onze kernen. We investeren in lange termijn oplossingen (zoals rondwegen) waar mogelijk en sturen/handhaven op korte termijn, bijvoorbeeld door de inzet van BOA’s of verkeersregelaars.

  • Het gebruik van softdrugs is in de gemeente Moerdijk niet lager gebleken dan in de rest van het land. Wél is de kwaliteit slecht en daarmee een dreiging voor de volksgezondheid. Het RIVM vond in 23 van de 25 onderzoeken (illegale) bestrijdingsmiddelen en chemische verzwaringsmiddelen. Moerdijk Lokaal wil onderzoeken of het toestaan van verkoop, onder zware controle en strenge regels, een positief effect kan hebben op zowel de volksgezondheid, de veiligheid als de economie.

  • Toegankelijkheid: De openbare ruimte en openbare gebouwen zijn ook voor mindervaliden goed toegankelijk. De gemeente stimuleert de aanwezigheid van winkels, gemeenschapsvoorzieningen en verenigingen in de nabijheid van woningen .

  • Dierenwelzijn en overlast: We ontwikkelen (waar nodig) beleid en verschuiven taken van BOA’s. Strengere controle op het opruimen van hondenpoep en handhaving op illegale kennels/fokkers.

  • Verpaupering doet afbreuk aan de kwaliteit van de leefomgeving en de veiligheid. Binnen het huidige beleid kan er tegen opgetreden worden maar wordt dit vaak niet gedaan (bv. oude Super de Boer Fijnaart). Moerdijk Lokaal gaat actiever en strenger handhaven op verpaupering.