Klimaat

Moerdijk Lokaal committeert zich aan de doelstelling van het klimaatverdrag van Parijs, neemt qua klimaat een voorbeeldfunctie en wil een voortrekkersrol. Dat betekent aan de ene kant verduurzaming maar aan de andere kant ook klimaatadaptatie. Ook de gemeente Moerdijk moet zich voorbereiden op de veranderingen van het klimaat, welke inmiddels onafwendbaar zijn geworden. We zijn wel kritisch over de manier waarop we tot verduurzaming komen. De inwoners van en de bedrijven in de gemeente Moerdijk dragen niet enkel de lasten maar plukken ook de vruchten.

  • Stoppen met inkopen van sjoemelstroom. Dat is zinloos geld naar het buitenland sturen, zonder dat er extra groene energie voor opgewekt wordt. 
  • We realiseren in Moerdijk komende 4 jaar minimaal 45 voetbalvelden met zonneweides / zonnepanelen (30 hectare / > 5000 huishoudens). Als dit op gemeentegronden kan, profiteren onze inwoners daar direct van. 
  • De gemeente Moerdijk heeft al een buitensporig hoge bijdrage aan de opgave Wind op Land. Extra windmolens zijn alleen bespreekbaar als onze inwoners hier veel meer van profiteren. 
  • We zetten actief in op het stimuleren van groen en het verminderen van verharding. 
  • Op het toekomstige LPM en Industrieterrein Moerdijk, gaan we gebruik maken van de mogelijkheden van waterstof.  
  • We maken een integrale lange termijn visie (klimaatplan), hoe we de gemeente Moerdijk en haar inwoners gaan beschermen tegen alle invloeden van de aankomende klimaatveranderingen (klimaatadaptatie). 
  • Luchtkwaliteit en geluidsoverlast moeten bewaakt en verbeterd worden. Voor de landelijke kwaliteiten van onze gemeente gelden andere normen dan in de Randstad. 
  • We stimuleren agroranden rond akkers, om op een kostenefficiënte manier zorg te dragen voor verbetering van de biodiversiteit, de bijenpopulatie, akker- en weidevogels. Hierdoor vermindert ook de verontreiniging in het oppervlaktewater. 
  • Moerdijk Lokaal wil een geboorte/-herdenkingsbos, hiervoor hebben we reeds een motie ingediend en dit wordt momenteel onderzocht. Ons doel hiermee is meervoudig: ten eerste hebben we dan een locatie om elke gerooide boom in de gemeente altijd terug te kunnen planten (daar is nu niet altijd ruimte voor en zo ontgroenen we langzaam, wat wij willen voorkomen), ten tweede gaan we onze gemeente vergroenen. Een centraal gemeentebos (of kleinere bossen bij elke kern) biedt een toegevoegde -groene- waarde voor onze gemeente. Tevens willen we onze inwoners een (ontmoetings)plaats bieden om hun geliefden te herdenken bij hun ‘eigen’ boom. En voor onze nieuwe inwoners een eigen boom planten, met wortels in de gemeente waar zij geboren zijn en opgroeien.