Brief bij Motie cofinanciering aanpak overlast A4/A29

Moerdijk Lokaal blijft strijden voor een snelle oplossing voor de overlast van de inwoners van Heijningen en Helwijk. Hoewel we er ook niet vrolijk van worden om mogelijk geld beschikbaar te moeten stellen aan de Rijksoverheid, voor iets wat ze al lang gedaan zou moeten hebben, zien we geen reële alternatieven. Moerdijk Lokaal staat voor de verbetering van de leefbaarheid en samen met de collega’s van Onafhankelijk Moerdijk, klommen we weer in de pen om de motie verder toe te lichten en schreven we onderstaande brief.


Waarde fractievoorzitter,
Naar aanleiding van de commissievergadering, hebben we de behoefte om een en ander aan opties verder uit een te zetten en een onderbouwing te geven waarom cofinanciering in onze ogen de beste oplossing is.
Principieel NEE:
Het standpunt dat het “van de zotte” is, dat gemeentelijke gelden als lokkertje gebruikt moeten worden om de Rijksoverheid te motiveren iets te doen, omdat zij dit sowieso zou moeten doen, vinden wij een valide standpunt. Echter, is hiervan de consequentie dat we een traject in zullen  gaan van meerdere jaren opnieuw meten en besluitvormen.
Naar de rechtbank:
We hebben dit nogmaals onderzocht en zien geen enkele rechtsgrond om iets af te dwingen. Zelfs al zou er een overschrijding van de normen zijn, dient die langdurig te zijn en specifiek geconstateerd te worden. Daarna dient er op ingegrepen te worden en pas als dat weer langdurig uit blijft, zou er een succesvolle rechtszaak te voeren zijn. En het resultaat van deze rechtszaak zou enkel zijn dat er een plan moet komen met een termijn waarop aanpassingen gedaan gaan worden. De rechtbank lijkt ons de meest onhaalbare oplossing, met substantiële kosten, die hoger kunnen zijn dan de cofinanciering, en als er al een resultaat te verwachten is, gaat dat via de juridische weg nog jaren duren.
Een brief schrijven:
Deze optie werd geopperd in de commissie, maar is wat ons betreft uitgeput. Het College heeft reeds uitvoerige inspanningen gedaan en we hebben op het meest belangrijke moment de commissie MIRT aangeschreven. Daarnaast hebben de lokale fracties van landelijke partijen – naar we aannemen – hun landelijke vertegenwoordigers al benaderd.
Afwachten:
In plaats van de keuze voor cofinanciering kunnen we ook afwachten. Ondanks vragen van Dhr. Dijksma aan de Minister, zijn de feitelijke toezeggingen beperkt tot “we kijken nog een keertje”. Echter er zijn voor de Minister feitelijk geen nieuwe overwegingen te nemen. Het gevaar bestaat evenwel, dat het aanbod van co-financiering als “gratis geld” aangenomen wordt, terwijl de Minister toch kan besluiten om schermen te gaan plaatsen en budget vrij te maken.
Aanbod cofinanciering met/zonder budget:
Met het aanbod van co-financiering komen we potentieel weer terug “aan tafel” te zitten. En de motivatie van co-financiering kan potentieel versterkt worden door een bedrag wat door de Provincie beschikbaar gesteld wordt. Als gekozen wordt voor het aanbod van co-financiering, zijn de vragen wel:

  • Stellen we op voorhand budget beschikbaar?
  • En hoog is dit budget dan?

Voorstel:
Onafhankelijk Moerdijk en Moerdijk Lokaal hebben deze opties overwogen en achten het wenselijk om de route van cofinanciering te bewandelen. We achten het risico van “gratis geld” bij afwachten klein en het belang van voortvarendheid groter.
De zorgen, welke in de commissie geuit werden, dat we niet moeten beginnen om publiekelijk aan te kondigen om het College met een (te) dikke portemonnee op pad te sturen delen wij ook. Hoewel we principieel voor transparantie zijn, stellen we voor om de exacte bandbreedte welke we aan het College willen meegeven, niet publiekelijk te bepalen. Voor zover er tijdens de raadsvergadering draagvlak is voor de route co-financiering, stellen we voor om:

  • De vergadering eerst te schorsen en de motie aan te passen, zodat een meerderheid zich hierin kan vinden.
  • De vergadering hierna eerste besloten te hervatten en de bandbreedte vast te stellen.
  • In publieke hoedanigheid de vergadering te hervatten, en over de motie te stemmen.

Met vriendelijke groet,
Jack Lems (Onafhankelijk Moerdijk)
Pauline Joosten (Moerdijk Lokaal)
Brief naar fractievoorzitter, inzake overlast A4-A29.pdf