Kankerverwekkende Gen-X in afvalwater ATM Moerdijk

Bij een controle op het afvalwater van ATM Moerdijk is afgelopen vrijdag Gen-X gevonden. En hoewel het risico voor de volksgezondheid mee lijkt te vallen, is het WEER een incident op het industrieterrein Moerdijk. Moerdijk Lokaal heeft vragen en zorgen.
Ook vorige week was Moerdijk Lokaal al bijzonder kritisch, door zich, bij monde van Cors Punt, hardop af te vragen of het wel wenselijk is dat er nog ruimte op het industrieterrein beschikbaar is voor nieuwe bedrijven met een dergelijk risicoprofiel. Moerdijk Lokaal bleek toen echter de enige partij te zijn, die om die reden niet akkoord ging met het nieuwe bestemmingsplan Zeehaven en Industrieterrein Moerdijk.
Met betrekking tot de vondst van Gen-X in Moerdijk stelt Moerdijk de navolgende vragen:


Geacht College,
Wij zijn gealarmeerd door onze achterban op berichtgeving over Gen-X in het afvalwater van ATM Moerdijk. Gelijktijdig ontvingen we uw berichtgeving. Er resteren ons zorgen en er resteren ons vragen:

 • Wordt er onderzoek gedaan naar de herkomst van Gen-X in het afvalwater?
  • Zo ja, wanneer zijn de antwoorden te verwachten?
 • Is er een norm voor wat betreft Gen-X op basis waarvan een maximale lozing in het afvalwater toegestaan is?
  • Zo nee, wat zijn de gemeentelijke mogelijkheden om hieraan paal en perk te stellen?
  • Zo ja, met welke regelmaat wordt er gecontroleerd op deze waarden en hoeveel hebben deze de afgelopen jaren bedragen?
 • Klopt het dat er geen sprake is van lozing op het oppervlaktewater, maar wel op het rioleringssysteem, wat water levert aan de reinigingsinstallatie in Bath?
 • Klopt het dat er geen reiniging in het rioolzuiveringssysteem plaats vindt waar het gaat om Gen-X?
 • Klopt het dat dezelfde hoeveelheid Gen-X derhalve alsnog in de westerschelde geloosd wordt?
 • Klopt het dat: de provincie, de Omgevingsdienst en waterbeheerders nader onderzoek doen naar de herkomst van de aangetroffen stoffen?
  • Zo ja, waarom is de gemeente Moerdijk hier niet bij betrokken.
 • Klopt het dat: de provincie, de Omgevingsdienst en waterbeheerders nader onderzoek doen naar het acceptatiebeleid van afvalverwerker ATM.
  • Zo ja, waarom is de gemeente moerdijk hier niet bij betrokken?
 • Ligt het binnen de bevoegdheid van de gemeente Moerdijk om hierop lokaal beleid op te stellen. We merken op dat we geen oordeel vragen of het college dit wenselijk acht.
  • Zo ja, binnen welke juridische kaders dient dit vastgesteld te worden en wat is hiervoor het aangewezen instrument/instrumenten?
  • Zo ja, waarom wordt deze mogelijkheid niet in uw berichtgeving vermeld.

Met vriendelijke groet,
Moerdijk Lokaal


Voor de volledigheid treft u hier het volledige artikel op BNdeStem en treft u hier een afschrift van bovenstaande vragen van Moerdijk Lokaal.